Czym jest plan restrukturyzacji?

Dokumentem niezbędnym podczas wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych jest plan restrukturyzacji. Czym on jest? To obligatoryjny dokument zawierający rozwiązania i harmonogram działań restrukturyzacyjnych. Ustawa wymienia najważniejsze elementy, które muszą się w nim znaleźć oraz wskazuje, kto może przygotować taki dokument.

Plan restrukturyzacji — co to jest?

Plan restrukturyzacji jest podstawowym dokumentem w procesie naprawczym przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej. Jego głównym celem jest uniknięcie upadłości i zapewnienie podstaw do odzyskania płynności finansowej oraz poprawy efektywności działania. Dokument ten powinien zawierać szczegółową diagnozę obecnej sytuacji przedsiębiorstwa, w tym analizę przyczyn trudności, a także przedstawienie konkretnej strategii naprawczej.

Rozróżniamy dwa główne typy planów: wstępny i zasadniczy. Pierwszy z nich jest wymagany przy wnioskowaniu o otwarcie określonych postępowań restrukturyzacyjnych i zawiera podstawowe założenia dotyczące analizy sytuacji przedsiębiorstwa, proponowanych środków restrukturyzacyjnych oraz wstępnych kosztów tych działań. Plan restrukturyzacyjny właściwy jest bardziej szczegółowy i obejmuje kompleksową strategię wyjścia z kryzysu, włączając w to przyszłe prognozy finansowe, strategię operacyjną oraz metody finansowania restrukturyzacji.

 

Elementy planu restrukturyzacji

 

Art. 10 Prawa restrukturyzacyjnego wymienia jedenaście elementów, które musi zawierać każdy zasadniczy plan restrukturyzacji. Są to:

 

 1. Opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa. Ten segment planu wymaga dogłębnego zrozumienia historii, struktury organizacyjnej, profilu działalności oraz sytuacji prawnej i ekonomicznej przedsiębiorstwa. Informacje te mogą pochodzić z różnych źródeł, w tym raportów branżowych czy danych rządowych, co pozwoli na kompleksową ocenę pozycji firmy na tle rynku.
 2. Analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika. Identyfikacja przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej jest potrzebna do opracowania skutecznych środków naprawczych. Przyczyny te mogą być wielorakie, od wewnętrznych problemów zarządczych po zewnętrzne czynniki rynkowe, takie jak nagłe zmiany przepisów prawa czy wzrost konkurencji.
 3. Prezentacja proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka. Ten element powinien przedstawiać wizję przyszłej działalności przedsiębiorstwa, wskazując na zmiany w modelu biznesowym, nowe rynki, produkty czy usługi. Istotne jest, aby strategia była realistyczna i opierała się na solidnych fundamentach finansowych oraz rynkowych.
 4. Pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów. Ta sekcja planu zawiera szczegółowy opis zaplanowanych działań naprawczych, takich jak restrukturyzacja finansowa, zmiany w strukturze zatrudnienia, optymalizacja procesów operacyjnych czy sprzedaż niepotrzebnych aktywów.
 5. Harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego.
 6. Informacja o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji.
 7. Opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią.
 8. Projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach.
 9. Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu.
 10. Imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego.
 11. Data sporządzenia planu restrukturyzacyjnego.

 

Należy jednak wiedzieć, że w niektórych przypadkach plan nie musi zawierać wszystkich wymienionych punktów. Ograniczenie wymaga jednak uzasadnienia.

Kto może opracować strategię?


Zgodnie z polskim prawem, plan restrukturyzacyjny może być opracowany przez nadzorcę układu, nadzorcę sądowego lub zarządcę, w zależności od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego. W niektórych przypadkach, zwłaszcza w skomplikowanych sprawach dużych przedsiębiorstw, możliwe jest zlecanie opracowania planu osobom trzecim.

 

Realizacja planu restrukturyzacji wymaga nie tylko strategicznego planowania, ale także elastyczności w działaniu. Przedsiębiorstwa muszą być gotowe do szybkiego dostosowywania się do nowych warunków, zarządzania ryzykiem oraz efektywnego wykorzystania zasobów. Dlatego w planie restrukturyzacji firma musi transparentnie poinformować o bieżącej sytuacji, a także o strategii i finansowaniu. Aby ułatwić ten proces i zwiększyć szansę na powodzenie, warto skorzystać z doradztwa restrukturyzacyjnego.