fbpx

Księgowość

Brak optymalizacji podatkowej może spowodować, że płacisz o wiele większe podatki.

Odpowiednia księgowość Twojej firmy podstawą przy prowadzeniu biznesu.

Biuro Rachunkowe

Pełna księgowość :

Na pełne księgi będą musieli przejść przedsiębiorcy, którzy do tej pory prowadzili uproszczoną księgowość, natomiast zdecydowali się na przekształcenie swojej działalności w spółkę kapitałową prawa handlowego (spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością) lub w spółkę osobową prawa handlowego (spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne). Przy tych rodzajach działalności występuje bowiem obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ponadto do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązani są przedsiębiorcy, których  przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych przekroczyły równowartość 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki po kursie średnim ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok, za który zacznie obowiązywać pełna księgowość.

Realizowane usługi ramach prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych:
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • tworzenia polityki rachunkowości
 • opracowywanie planu kont
 • dekretacji dokumentów księgowych
 • zapisy w księgach handlowych
 • prowadzenie rejestru VAT
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy CIT i podatek VAT oraz wypełnienie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji/informacji podatkowych
 • przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług; sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, JPK
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych do GUS i NBP
 • sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat
 • sporządzania comiesięcznych zestawień obrotów i sald
 • doradztwo księgowe w zakresie obsługiwanej spółki
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych)
 • przygotowywanie dokumentacji i wyliczanie zobowiązań wobec ZUS
 • rozliczenia pracowników
 • reprezentowania w ZUS i US
 • pełen zakres doradztwa podatkowego w zakresie prowadzonej przez klienta działalności
 • bieżąca informacja o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie zobowiązań podatkowych klienta
 • sporządzanie sprawozdań do GUS

Książka przychodów i rozchodów:

Uproszczona księgowość jest przeznaczona dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychód z poprzedniego roku nie przekroczył równowartości kwoty 2 000 000 euro w walucie polskiej.

Realizowane usługi ramach prowadzenia księgi przychodów i rozchodów:
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym
 • sporządzanie rocznych oraz wymaganych okresowo ewidencji, zestawień oraz deklaracji
 • przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług
 • przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy i podatek VAT oraz wypełnienie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji/informacji podatkowych
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • rejestry ZUS oraz VAT
 • rozliczenia z ZUS z tytułu składek ubezpieczeniowych
 • rozliczania podatkowe właścicieli, wspólników
 • rozliczenia pracowników
 • wysyłania deklaracji i informacji podatkowych do urzędów
 • pełen zakres doradztwa podatkowego w zakresie prowadzonej przez klienta działalności
 • bieżąca informacja o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie zobowiązań podatkowych klienta

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany stanowi uproszczoną formę opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy korzystający z takiej formy rozliczenia płacą podatek od przychodu, tym samym nie mają możliwości pomniejszania podatku o koszty jego uzyskania. Z tej formy opodatkowania mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki osobowej.

Usługi prowadzenia ewidencji ryczałtowej:
  • prowadzenie obowiązkowych ewidencji przychodów
  • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży do celów podatku VAT
  • ustalanie wysokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT
  • sporządzenie rocznego zeznania podatkowego
  • wyliczanie zobowiązania podatkowego
  • rozliczenia pracowników
  • przygotowanie druków przelewów do Urzędu Skarbowego i ZUS
  • reprezentowanie klienta przed US i ZUS
  • pełen zakres doradztwa podatkowego w zakresie prowadzonej przez klienta działalności
  • bieżąca informacja o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie zobowiązań podatkowych klienta

 

Dodatkowo każda usługa księgowa jest wzbogacona o następujące usługi:

  • przygotowaniu niezbędnych dokumentów do założenia i rejestracji działalności gospodarczej
  • doradzaniu w wyborze formy prowadzenia firmy (jednoosobowa działalność, spółka cywilna, spółki prawa handlowego)
  • pomoc przy rejestracji spółki
  • przygotowaniu dokumentów do założenia spółki cywilnej
  • wyborze najlepszej formy opodatkowania – ryczałt, karta podatkowa, pkpir, pełna księgowość
  • stała obsługa klienta (prawna, podatkowa)
  • weryfikacja dokumentów księgowych (sprawdzanie ich poprawności)
  • sporządzanie: rachunku przepływów pieniężnych, wiekowanie należności, zestawienie zmian w kapitale własnym, potwierdzenia sald, ewidencji środków trwałych, inwentaryzacji
  • informowanie klienta o zmianach w prawie
  • sporządzanie wszelkich niezbędnych deklaracji (PIT, CIT, VAT-7, VAT-UE, GUS, ZUS)
  • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz zeznań podatkowych
  • tworzenie raportów dostosowanych do potrzeb klienta.
  • reprezentacja klienta przed organami podatkowymi, ZUS, NSA
  • likwidacji działalności
  • poradach i konsultacjach podatkowych
  • bieżącym doradztwie prawnym

Kadry i płace

Ryczałt ewidencjonowany stanowi uproszczoną formę opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy korzystający z takiej formy rozliczenia płacą podatek od przychodu, tym samym nie mają możliwości pomniejszania podatku o koszty jego uzyskania. Z tej formy opodatkowania mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki osobowej.

Usługi :
  • optymalizację kosztów zatrudnienia
  • sporządzania list płac z naliczonymi wynagrodzeniami dla pracowników z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju dodatków i potrąceń, naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych
  • sporządzenia list płac z naliczonymi wynagrodzeniami z tytułu umów cywilnoprawnych
  • rozliczanie obcokrajowców
  • rozliczanie zajęć egzekucyjnych
  • monitorowanie kończących się terminów badań lekarskich oraz szkoleń BHP
  • przygotowania rachunków dla zleceniobiorców
  • prowadzenia kartotek wynagrodzeń, kart urlopowych
  • prowadzenie akt osobowych pracowników
  • rejestracja pracowników oraz członków ich rodzin do ZUS
  • sporządzanie raportów ZUS
  • rozliczania składek ZUS
  • przygotowania raportów imiennych oraz deklaracji ZUS DRA
  • sporządzania i wysyłania deklaracji PFRON
  • analizy i prowadzenia ewidencji czasu pracy, urlopów i innych nieobecności (w tym ewidencji równoważnego czasu pracy)
  • rozliczania świadczeń niepieniężnych świadczonych na rzecz pracowników
  • rozliczania i analizy elektronicznych zgłoszeń absencji chorobowych w systemie on-line ZUS
  • sporządzanie deklaracji PIT
  • przygotowanie dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy
  • pomoc podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS. Dostarczanie urzędnikom niezbędnej dokumentacji oraz wypełnianie spraw pokontrolnych
  • doradztwo w zakresie administracji kadrowo-płacowej
  • doradztwo w zakresie prawa pracy
  • inne czynności płacowe, zgodne z odrębnymi ustaleniami z klientem

 

ŚWIADCZYMY USŁUGI KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI SPÓŁEK, DOFINANSOWAŃ, ANALIZ FINANSOWYCH, W TYM :

 • Zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz komandytowych w systemie
 • Przygotowanie wniosków kredytowych i leasingowych
 • Pomoc przy obsłudze dofinansowań PFRON
 • Wyprowadzanie zaległości podatkowych
 • Przygotowanie business-planów
 • Analizy finansowe
 • Przygotowanie wniosków o dotacje unijne
 • Przekształcanie firm
0 lat

Lat doświadczenia

0

Klientów w obsłudze

0 szt.

Rozpatrzonych wniosków

0

Wolumenu transakcji

Inne usługi :

rawpixel-799380-unsplash.jpg

Kancelaria Prawna

Analizy umów 

Procesy bankowe 

Odzyskiwanie kosztów  

Sprawy karne 

Sporządzanie umów

Doradztwo prawne 

jason-blackeye-262295-unsplash.jpg

Doradztwo Biznesowe

Personalny Business Management 

Wdrażanie nowoczesnego Zarządzania 

Projektowanie Nowego Biznesu 

Budowanie Marki 360 

rawpixel-799380-unsplash.jpg

Restrukturyzacja

Ochrona przed upadłością

Redukcja zadłużenia 

Zabezpieczenie majątku

Wydłużenie spłaty zobowiązań 

Umorzenie odsetek, kar umownych

rawpixel-557123-unsplash.jpg

Czyszczenie BIK

Usuwanie negatywnych wpisów

Analiza raportów BIK 

Przygotowanie strategii działania

Zobacz nasze realizacje

Chcesz zainwestować i potrzebujesz porady? Szukasz doradztwa podatkowego, które uchroni Twoją rodzinę? Zależy Ci na obsłudze prawnej Twojej firmy? Jesteś w dobrym miejscu. Zobacz, jak pomogliśmy naszym partnerom.